More Details About Zheng Shuang and Zhang Heng’s Financial Dispute

Zhang Heng’s lawyer claims that it was Zheng Shuang who suggested to borrow 20 million yuan.