Wu Jinyan Rumored to Be Dating “Yanxi Palace” Costar Hong Yao

Wu Jinyan could be dating her “Story of Yanxi Palace” costar, but it’s not Xu Kai.